fbpx

Kommunestyrevalget 

Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene. 

 Kommunestyrevalget 2019 – Frogn kommune

Dette er henvendelsen vi har sendt ut:

Follo Næringsråd ønsker på vegne av våre 350+ medlemsbedrifter å stille politikerene noen spørsmål knyttet til arbeids- og næringsutvikling i kommunene. Denne eposten går ut til alle lokale partikontorer eller partiledere i Follo. Vi vil publisere svarene på vår nettside, og videreformidle svarene til våre medlemmer. Hvis mulig ønsker vi gjerne at ordførerkandidatene skal svare.

1. Hva mener du skal være kommunens rolle i næringsutvikling?

 

Miljøpartiet De Grønne Linda Byström

MDG mener at kommunens viktigste rolle er å sikre gode arenaer og et godt samspill mellom innbyggere, næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning. Å skape vinn-vinn-situasjoner for alle hvor man ser felles muligheter og samarbeid. Kommunen må også bidra med å sette av areal med riktig næring på riktig sted.

For Frogn mener vi at det også er svært viktig å etablere et langsiktig samarbeid med et av landets største og beste kunnskapsmiljøer innen fremtidens næringer (kunnskapsmiljøene på Ås).

Pensjonistpartiet – Ragnar Dahl

Kommunen skal legge forholdende til rette for økt næringsvirksomhet i kommunen. Dette innebærer prioritet på regulering av ny næring, bidra med faglige ifh til mulighetene i Frogn og i noen grad støtte opp under etablering av grønne og kortreiste arbeidsplasser.

Sosialistisk Venstreparti – Brit Østby Fredriksen

Hadde ikke tid, men refererer til partiprogrammet med utkast fra kapittelet om “Næring i Frogn”. 

Kristelig Folkeparti – Bente Bjerknes

Frogn kommune skal være en aktiv tilrettelegger for næringsutvikling i kommunen. Dette med grunnlag i strategisk næringsplan. Det innebærer tydelige satsingsområder, særlig i forhold til turist og opplevelsesnæringene. Det er viktig at kommunen raskt kan svare på henvendelser som gjelder næringsetablering. Kommunen skal ha et godt samarbeid med Frogn næringsråd, og være tydelig og forutsigbar.

Høyre – Sigbjørn Odden

Det viktigste vi kan gjøre for næringslivet er å skape forutsigbarhet. Næringslivet må kunne vite hva de kan forvente fra kommunen, samt innenfor hvilke tidsrammer. Utover dette skal kommunen kjenne næringslivets behov slik at de kan være i forkant der det er mulig. En næringsaktør som vurderer å lokalisere sin virksomhet i Frogn skal oppleve Frogn som en attraktiv kommune det er trygt å etablere seg i.  

Venstre – Line Stokholm

Vi har nylig vedtatt en strategisk næringsplan i Frogn, og jeg deltok aktivt i komiteen som utarbeidet planen. Der har vi planer på tre områder. For det første skal kommunen ha et godt samarbeid og legge til rette for det næringslivet vi har i dag. Her har vi blant annet utfordringer med å holde frister på byggesaksområdet som det er viktig å løse i neste periode.  For det andre skal vi jobbe for nye arbeidsplasser gjennom å markedsføre kommunen overfor aktuelle bedrifter som skal etablere virksomhet, og tilrettelegge arealer for næringsutvikling. For det tredje er det spesielt viktig for Frogn kommune å legge til rette for reiseliv, kunst, kultur og besøksrettet næring.

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar. 

Fremskrittspartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

2. Hvilke tiltak knyttet til næringsutvikling støttet ditt parti sist?

 

Miljøpartiet De Grønne Linda Byström

Vi har støttet ansettelsen av næringssjef. Videre støttet vi som eneste parti at Frogn kommune skulle være en del av samarbeidsalliansen Osloregionen som en “Oslo brand partner”.

Vi har jobbet for en prioritering av arealplan til en ny “urban” bydel langs Ullerudsletta i Frogn. Denne vil knytte sammen de to sentrene i kommunen med både næringsareal, kontorer og bolig. Vi mener dette vil øke potensialet for ikke plasskrevende næring betydelig, gi mer næringsvariasjon, og gi utviklingsmulighet for kunnskapsbasert næringsliv, servicebedrifter, entreprenørbedrifter og næringsklynger av enmannsbedrifter og gründere. 

Vi har bedt om sertifiseringskrav til bygging av infrastruktur (CEEQUAL), dette ville ha kunnet gi regionale entreprenører kunnskap og erfaring innen “grønn” bygging. 

Pensjonistpartiet – Ragnar Dahl

Støtte alle forslag som har vært fremført i politiske utvalg og kommunestyret som innvirker på næringslivets muligheter for utvikling og etablering i Drøbak. Vi har akseptert bolig i andre etg på noen eiendommer i Drøbak, da det har vist seg umulig å få leid ut lokalene til næringsformål. Mye av årsaken er parkeringssituasjon.

Sosialistisk Venstreparti – Brit Østby Fredriksen

Hadde ikke tid, men refererer til partiprogrammet med utkast fra kapittelet om “Næring i Frogn”. 

Kristelig Folkeparti – Bente Bjerknes

Frogn KrF hadde programfestet å etablere en egen stilling som næringskonsulent i kommunen. Dette er vedtatt og en næringskonsulent er tilsatt. Frogn KrF har medvirket til at OscarsborgOperaen fikk et betydelig økonomisk løft i perioden. KrF har også fått gjennomslag for å lage en plan for aktiviteter på Drøbak torg i samarbeid med Frogn kulturråd. Dette for å styrke turist og opplevelsesnæringene.

Høyre – Sigbjørn Odden

Vi var en pådriver for etablering av den strategiske næringsplanen og ansettelsen av en næringskonsulent i kommunen. Den strategiske næringsplanen viser hva kommunen skal satse på, samt hva kommunen ikke skal gjøre. Dette er et viktig grep for å gi forutsigbarhet.  Videre har vi gitt ekstra ressurser til plan og byggesak slik at kommunen kan få kontroll over restansene og fristene. Her er det fortsatt en vei å gå, men rådmannen rapporterer at restansene er på vei ned.

Venstre – Line Stokholm

Venstre var ved inngangen til denne perioden opptatt av å få til et bedre samarbeid mellom kommunen og næringslivet om økt aktivitet i Gamle Drøbak, noe kommunens nye turistsjef og næringsansvarlige nå jobber sammen med næringslivet om. Det handlet også om å løfte eksisterende og nye attraksjoner, og å løse parkeringsutfordringene. Vi har i siste periode hatt gjennomslag når det gjelder en liberal og forutsigbar skjenkepolitikk, og vi har vært opptatt av å hindre at næringslokaler gjøres om til bolig. Ikke minst har vi vært opptatt av den nye områdeplanen som skal binde Drøbak sammen fra kjøpesenteret til Gamle Drøbak, med nye arealer for både bolig og næring.

 

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar. 

Fremskrittspartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

3. Hvilke tiltak knyttet til arbeidsplasser støttet ditt parti sist?

 

Miljøpartiet De Grønne – Linda Byström

Det har vært få saker oppe til konkret behandling knyttet til arbeidsplasser. Arealsaker unntatt, og hvor det er delvis politisk uenighet rundt prinsippet hva som er “riktig næring til riktig sted”. 

Det er utarbeidet en næringsstrategi som MDG har gitt innspill til. Denne har dessverre ennå ikke resultert i konkrete tiltak eller forslag som har vært opp til politisk behandling. Det vil være svært viktig å følge opp denne i neste periode, ikke minst i arealplanen. Vi mener kommunen gjennom næringsstrategien har fått mange politiske signaler som nå må følges opp.

Vi støtter selvsagt kravet til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter og kommunens egen ordning om “badebyvakter” for ungdom, som vi ønsker å utvide.

Pensjonistpartiet – Ragnar Dahl

 Det må være økt bemanning i kommunen mht teknisk, turistsjef, kultursjef, skole og sykehjem. Konkret tiltak ifh til privat virksomhet er servering på Torget.  

Sosialistisk Venstreparti – Brit Østby Fredriksen

Hadde ikke tid, men refererer til partiprogrammet med utkast fra kapittelet om “Næring i Frogn”. 

Kristelig Folkeparti – Bente Bjerknes

Krf har støttet å etablere flere språk og lærlingeplasser i kommunen. Kommunen selv er den største arbeidsgiveren i kommunen og vi ønsker gode og stabile ansettelsesforhold for våre ansatte. Vi har gir økonomisk støtte til «festivalpakker» og til OscarsborgOperaen.

Høyre – Sigbjørn Odden

Mange lokale arbeidsplasser er knyttet til byggeprosjekter. Når plan og byggesaksbehandlingen stopper opp får dette konsekvenser for det lokale næringslivet og lokale arbeidsplasser. Ved å styrke byggesaksavdelingen får vi økt saksbehandlingskapasiteten slik at saker blir ferdigbehandlet og bygge aktiviteten kan ta seg opp igjen

Venstre – Line Stokholm

Politikk for næringsutvikling og politikk for arbeidsplasser er to sider av samme sak. Derfor er det i stor grad de samme tiltakene.

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar. 

Fremskrittspartiet – Tønnes Steenersen

Samme svar som i punkt 2. Vi ønsker at bedrifter skal etablere seg og utvikle seg i Nordre Follo kommune. Gode veier er viktig, men også god tilgang tila arbeidsplassene for gående, syklende og kollektivreisende er også viktig. Vi vil ikke innføre eiendomsskatt for bedrifter i Nordre Follo, noe som vil være positivt for bedriftene i vår kommune.

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

4. Hvor mye penger av budsjettet mener du skal bli satt av til næringsutvikling?

 

Miljøpartiet De Grønne – Linda Byström

Nasjonalt ønsker MDG og at kommuner og fylkeskommuner skal tildeles midler som kan brukes til å realisere næringsutvikling lokalt. 

Da dette ikke er tilfelle i dag mener vi ikke at det skal settes av penger til “næringsutvikling” uten nærmere spesifisering. Men det er selvsagt naturlig at kommunens næringssjef har et budsjett å jobbe innenfor og at kommunen bistår bedrifter med å finne egnede finansieringsordninger.

Vi mener det må settes av ressurser til arenaer og nettverksbygging og ønsker en prioritering av det som kan defineres som fremtidens næringer (f.eks. slik som “definert” av innovasjon norge). Vi vil stimulere/hjelpe gründervirksomhet og små bedrifter i vekst. Vi vil at kommunen sikrer at egne innkjøp styrker lokal og regional næringsliv, også om dette koster mer.

Vi har ikke tallfestet et beløp men vi ønsker videreføre næringssjefs-stillingen. 

Pensjonistpartiet – Ragnar Dahl

Dette må bli et tema ifh til handlingsprogrammet og da må vi se alle forhold under ett. Det diplomatiske svaret er at man må avsette tilstrekkelig for å få økte inntekter til kommunen, som følge av økt næringsvirksomhet.

Sosialistisk Venstreparti – Brit Østby Fredriksen

Hadde ikke tid, men refererer til partiprogrammet med utkast fra kapittelet om “Næring i Frogn”. 

Kristelig Folkeparti – Bente Bjerknes

Frogn KrF mener at vi ikke skal budsjettere penger til «generell næringsutvikling». I tråd med strategisk næringsplan har vi støttet tilskudd til ulike festivaler og konsertopplevelser i Frogn. I tillegg har vi også gitt økonomisk støtte til informasjonsmateriell i regi av Frogn Næringsråd.

Høyre – Sigbjørn Odden

I Handlingsplanen 2019 – 2023 er det satt av midler til næringskonsulenten, turistsjefen og turistkontoret , videre satt vi av 500 000 kroner til turist og næringsrettede aktiviteter, samt 500 000 kroner til en festivalpakke. Alle disse satsningene mener vi bør videreføres. Utover dette mener vi at kommunen i liten grad skal sette av midler til næringsutvikling, dette må ivaretas av de statlige støtteordningene. Som nevnt over er kommunes viktigste tiltak for næringslivet å skape forutsigbare rammevilkår samt si JA hvis det ikke er gode grunner til det motsatte.     

Venstre – Line Stokholm

Frogns budsjett har ikke et eget kapittel for næringsutvikling, og det er derfor vanskelig å sette et konkret beløp. I siste periode har vi løftet næringsutvikling med en egen stilling på rådhuset spesielt øremerket å gjennomføre den strategiske næringsplanen, i tillegg til at turistkontoret vitaliseres, og mye av aktiviteten kommunen driver eller støtter opp om på kultursiden er viktig for næringslivet i en turistkommune som Drøbak.

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar. 

Fremskrittspartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

5. Burde kommunene i Follo samarbeide om å bedre næringsattraktiviteten i regionen, og ja; hvordan?

 

Miljøpartiet De Grønne Linda Byström

JA! Det gjøres store statlige investeringer i infrastruktur, forskning og utdanning i Follo. Kommunene må samles om å dra nytte av dette i felleskap. Vi mener det har vært for lite fokus på mulighetsrommet og vi savner oppfølging av en felles satsing.

Regionen består av kunnskapsrike mennesker som pendler ut til Oslo eller enda lenger; mot Lysaker og Sandvika. Det må være et mål at flest mulig av dem skal finne relevante jobber, eller ønske å starte egne virksomheter i Follo. 

MDG mener det primært er et politisk ansvar å vise frem regionens og kommunens muligheter i form av å være ambassadør og nettverksbygger. Politikerne i regionen må derfor være en tydeligere drivkraft i å sikre næringsattraktivitet i et bredere spekter av næringer enn det som er tilfelle i dag. 

Pensjonistpartiet – Ragnar Dahl

Pt. er vel situasjonen at private aktører etablerer seg der de kan få mest igjen for investerte midler. Vi deltar gjerne i et samarbeid på tvers av kommunegrensene for å øke næringsaktiviteten i alle kommunene.

Sosialistisk Venstreparti – Brit Østby Fredriksen

Hadde ikke tid, men refererer til partiprogrammet med utkast fra kapittelet om “Næring i Frogn”. 

Kristelig Folkeparti – Bente Bjerknes

Ja, vi har et ubrukt handlingsrom som ligger i å styrke samarbeidet i Follo. Det er blant annet naturlig å se på mulige samhandlinger med universitetet på Ås.

Høyre – Sigbjørn Odden

Ja. Follo er blant annet i en tøff konkurranse med øvrige regioner i vårt område om å tiltrekke seg kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Godt samarbeid mellom kommunene i Follo vil øke kommunenes kompetanse, ressurser og handlekraft.  Dette er et tema som må ha høy prioritet i de ulike samarbeidsarenaene for kommunene, ikke minst rådmannsforum og ordførerforum, i arealplanleggingen og i næringsarbeidet.   

Venstre – Line Stokholm

Venstre mener det er viktig å tenke på Follo som en helhet, og at kommunene satser på sine fortrinn heller enn å konkurrere med hverandre. Når blant annet Vestby har gode områder for tung logistikk, er det ikke nødvendig at for eksempel Frogn satser på det. Turisme har Drøbak og Oscarsborg spesielt godt utgangspunkt for, derfor står det sentralt hos oss. For øvrig mener vi den beste og mest effektive form for samarbeid ville være om Frogn, Ås, Vestby og Nesodden samlet seg til en kommune under felles ledelse.

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar. 

Fremskrittspartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

6. Hvem er ordførerkandidat for deres parti, og hvorfor er dette riktig person til å bidra til at næringsattraktiviteten øker, og at det blir flere arbeidsplasser i kommunen?

 

Miljøpartiet De Grønne Linda Byström

Linda Byström har erfaring fra teknologiutvikling innen geomatikk, i tillegg til digitalisering i bygg- og eiendomsnæringen. Hun har jobbet både i det private, i offentlig forvaltning og som gründer. Som seksjonsleder i bygningsforvaltningen på NMBU har hun god innsikt både i utviklingen som skjer på Ås, og innovasjon i byggenæringen knyttet til digitalisering og bærekraft.

Linda vil utvide det politiske fokuset fra lokal turisme og servicenæring til å i større grad inkludere kunnskapsbasert næringsliv med fokus på regionalt samarbeid. 

Pensjonistpartiet – Ragnar Dahl

Som et lite parti, er det lite sannsynlig at vi får ordførervervet, men svaret blir i motsatt fall førstekandidaten. Vi skal delta i arbeidet mht valg av ordfører og varaordfører, dersom valget ikke skjer som sist at Høyre og Arbeiderpartiet ble enige seg imellom. For handlingsprogrammet 2019-2023 ble forslaget fra H og Ap vedtatt, så jeg skjønner ikke hvorfor de skal være så uenige i valgkampen.

Sosialistisk Venstreparti – Brit Østby Fredriksen

Hadde ikke tid, men refererer til partiprogrammet med utkast fra kapittelet om “Næring i Frogn”. 

Kristelig Folkeparti – Bente Bjerknes

Bente Bjerknes er førstekandidat for Frogn KrF. Hun har, som Frogn KrFs førstekandidat underskrevet «Ordførerløfte» til Fagforbundet i Frogn. Frogn KrF vil at kommunen skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver, at ansatte får gode

arbeidsforhold og med mulighet for regelmessig kompetanseutvikling. Mange innen helse og omsorgssektoren i Frogn arbeider i deltidsstillinger, selv om de ønsker større
eller fulle stillinger.
 

KrF ønsker å etablere en heltidskultur i kommunen. Større stillinger vil sikre mer stabil arbeidskraft og mer dedikerte medarbeidere. De som pr. i dag må ha flere stillinger for å sikre tilstrekkelig inntekt, må ofte forholde seg til flere arbeidsgivere og ulike kulturer. Det kan være krevende og slitsomt. Frogn KrF har programfestet at vi ønsker flere språk og lærlingplasser i kommunen, vi vi mener at det skal settes inn vikarer, så snart som mulig ved sykdom, i ferier og ved permisjoner. Krf vil nøye følge bemanningssituasjonen ved Ullerud helsebygg. Vi har allerede tatt til orde for økning med en stillingsressurs på hver enhet. Dette mener vi er nødvendig for å ivareta beboerne/ brukerne og de ansatte på en best mulig måte. Bente Bjerknes er opptatt av god dialog med Frogn næringsråd, som er den viktigste lokale  samarbeidspartneren innenfor næringsutvikling.

Høyre – Sigbjørn Odden

Odd Haktor Slåke er vår Ordførerkandidat. Han har lang næringserfaring etter å ha etablert og bygget opp en lokal rørleggerbedrift og eiendomsutviklingsselskap. Han skjønner næringslivets behov og er en pådriver for å få flere lokale arbeidsplasser.  

Venstre – Line Stokholm

Det er vel andre som bør svare på hvorfor jeg er valgt som ordførerkandidat. Når det gjelder næringsattraktivitet og arbeidsplasser vil jeg allikevel nevne min erfaring gjennom mange år med å etablere og drive en mindre bedrift. Den som har hatt skoene på forstår godt hvor de trykker – også når det gjelder hva som er bra for bedrifter som skal etablere arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar. 

Fremskrittspartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Se svaret fra alle kommunene

Trykk på kommunen du ønsker å lese svarene fra.

KSV19 – Nesodden

KSV19 – Nesodden

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - NESODDEN kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Vestby

KSV19 – Vestby

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - vestby kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Enebakk

KSV19 – Enebakk

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - enebakk kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Ås

KSV19 – Ås

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Ås kommune Dette er henvendelsen vi har...

KSV19 – Nordre Follo

KSV19 – Nordre Follo

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Nordre follo Dette er henvendelsen vi har...

Ta kontakt med Follo Næringsråd

2 + 7 =

Org Nr:  969 959 496 

Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

Epost: info@follonaeringsraad.no