fbpx

Kommunestyrevalget 

Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene. 

 Kommunestyrevalget 2019 – enebakk kommune

Dette er henvendelsen vi har sendt ut:

Follo Næringsråd ønsker på vegne av våre 350+ medlemsbedrifter å stille politikerene noen spørsmål knyttet til arbeids- og næringsutvikling i kommunene. Denne eposten går ut til alle lokale partikontorer eller partiledere i Follo. Vi vil publisere svarene på vår nettside, og videreformidle svarene til våre medlemmer. Hvis mulig ønsker vi gjerne at ordførerkandidatene skal svare.

1. Hva mener du skal være kommunens rolle i næringsutvikling?

 

Arbeiderpartiet – Øystein Slette

Den viktigste rollen kommmunen har i forhold til næringslivet er rask og effektiv behandling av alle henvendelser og søknader og ikke minst en positiv grunnholdning til næringslivet.

Fremskrittspartiet – Dag Bjerke

 Tilrettelegge for gode næringsarealer, samt ha en forutsigbar og god byggesaksbehandling

Venstre – Johan Ellingsen

 Kommunen må kunne stille arealer/fasiliteter for bedrifter som ønsker å etablere seg i Enebakk. Vi har også tatt opp urimelig tilknytningsavgifter som går på areal og ikke antall arbeidsplasser. Videre bør kommunen kunne gi veiledning for det å etablere egen virksomhet.

Kristelig Folkeparti – Birger Torgersen

Kommunens rolle skal være som tilrettelegger for god og organisk næringsutvikling, i Enebakk har vi strengt tatt ikke hatt næringsutvikling på iallefall de siste 12 årene men nå vil vi i Krf at dette skal endres og at vi skal satse fremover

Senterpartiet – Hans Kristian Solberg

Kommunes viktigste rolle er tilrettelegging. Det gjelder å legge til rette for gode næringsarealer.
I kommende periode ønsker vi å få til en utvidelse av næringsarealer på Gran i Ytre Enebakk, se på
tiltak som kan gjøre Rud Industriområde på Flateby mer attraktivt, og se på mulighetene for nye
næringsarealer i Kirkebygda.

Videre så ønsker vil vi at behandling av saker på næringsarealer skal ha høy prioritet, og at vi skal ha
god og effektiv byggesaksbehandling, og generelt være positiv til etablering.

Vi skal senere i høst behandle en sak på kommunale gebyrer som har fått uheldige konsekvenser for
noen næringsdrivende.

Videre er vi med i et samarbeid med de andre Follokommunene om etableringstjeneste.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar. 

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

2. Hvilke tiltak knyttet til næringsutvikling støttet ditt parti sist?

 

Arbeiderpartiet – Øystein Slette

 Arbeiderpartiet har etablering av arbeidsplasser som en av sinne kjernesaker

Fremskrittspartiet – Dag Bjerke

 Utvikling av Gran som vårt fremste næringsareal

Venstre – Johan Ellingsen

 Vi har vært positive til næringsutviklingen på Gran, men har i TEK bedt om en gjennomgang av tilnytningsavgiftene for VA

Kristelig Folkeparti – Birger Torgersen

Det vi støtta sist var oppkjøp av tomter og sentrumsplaner som skal være en støttebjelke fremover mot næringsutviklingen vi vil kjøre fremover

Senterpartiet – Hans Kristian Solberg

Siste sak må enten være at vi bestemte å få opp ny sak om kommunale gebyr på
næringsområder, eller utvikling av en av tomtene på Gran.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar. 

Sosialistisk Venstreparti – Elin Skifjell 

I begge kommuner har man inneværende år gjort vedtak om ny kommuneplan. Den legger godt til rett for utvikling av næringsliv.

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

3. Hvilke tiltak knyttet til arbeidsplasser støttet ditt parti sist?

 

Arbeiderpartiet – Øystein Slette

 Vi har ikke fått noe svar.

Fremskrittspartiet – Dag Bjerke

 Å kunne utnytte arealet på Gran til mer enn bare lager/ logistikk arbeidsplasser

Venstre – Johan Ellingsen

En lavt hengende frukt er å stimulere til grønne arbeidsplasser i landbruket gjennom «inn på tunet» ordninger. Her ligger store muligheter til beste for både bonde, kommune og klient

 

Kristelig Folkeparti – Birger Torgersen

Vi har vel egentlig ikke hatt så mye saker om arbeidsplasser men vi har vært med som pådrivere i forhold til lærlinger innenfor det offentlige

Senterpartiet – Hans Kristian Solberg

Vi ønsker å legge bedre til rette for arbeidsplasser innen kultur, og forskjellige type næringer
som tar utgangspunkt i den naturen og historien vi har.

Videre skal sentrumsplanen for Flateby straks til behandling, og vi jobber kontiniuerlig for at det skal
bli litt mer fleskibelt hva slags næring vi kan ha på næringsområdene våre. Dette gjelder særlig
områdene på Gran.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar. 

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

4. Hvor mye penger av budsjettet mener du skal bli satt av til næringsutvikling?

 

Arbeiderpartiet – Øystein Slette

Det er umulig å måle. Kommunen bruker mye penger i sin planvirksomhet og i kontakt med næringslivet. Denne kostnaden er ikke så lett å finne igjen i noe budsjett.

Fremskrittspartiet – Dag Bjerke

 Ikke nødvendigvis penger, men at kommunen som regulerende myndighet opptrer profesjonelt og forutsigbart

Venstre – Johan Ellingsen

Det må vi nesten ta stilling til fra sak til sak. Personlig har jeg etterlyst et næringsråd som vi dessverre ikke har fått tid til å gå nærmere inn på.

 

Kristelig Folkeparti – Birger Torgersen

Det er for tidlig å si men i starten vil vi at det opprettes ett næringsutvalg i kommunen som kan starte den omfattende jobben med å starte en sterk næringsutvikling

Senterpartiet – Hans Kristian Solberg

Vi har ikke eget budsjett for næringsutvikling. Kostnader til dette dekke under andre poster som
f.eks. reguleringsarbeid.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar. 

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

5. Burde kommunene i Follo samarbeide om å bedre næringsattraktiviteten i regionen, og ja; hvordan?

 

Arbeiderpartiet – Øystein Slette

Ja, kommunene burde være flinkere til å se hverandre som partnere der man samarbeider og ser hverandres styrker. I dag er kommunene for opptatt av å se alt utifra sitt ønske om plassering og ikke tilby og tilrettelegge for at bedriftene har forskjellig behov. Spedisjon og transport, handel, kontor osv. Hver kommune har forskjellige forser og forutsetninger i møte med forskjellig næring. Her bør Follo samarbeide bedre.  

 

Fremskrittspartiet – Dag Bjerke

 Ja, dette burde vært gjort for mange år siden. Det har vært initiativ rundt dette i Follorådet, men dessverre strandet. Unntaket er den “avgiften” som kommunene har betalt inn til Follorådet for felles næringslivssatsing, men det har vært uenighet rundt resultatene av denne satsingen

Venstre – Johan Ellingsen

Ja, der gjøres allerede ved etablererveiledningen som i dag driftes av Norges Vel i et Follosamarbeid. Jeg var i kontakt med dem ang hva slags henvendelser de hadde fått. Mest på landbruk fra Enebakk, så jeg har mistanke om ordningen ikke er godt nok markedsført.

 

Kristelig Folkeparti – Birger Torgersen

Jada uten tvil, vi i “utkanten” blir avspist med smuler mot de mer innbyggerrike kommunene i Follo og vi mener at vi bør få større muligheter til næringsutvikling

Senterpartiet – Hans Kristian Solberg

Vi samarbeider om etableringstjeneste, og noe rundt NMBU. Kommunene i Follo er ganske
forskjellige, og vi i Enebakk har helt andre fordeler enn de andre Follokommunene.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar. 

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

6. Hvem er ordførerkandidat for deres parti, og hvorfor er dette riktig person til å bidra til at næringsattraktiviteten øker, og at det blir flere arbeidsplasser i kommunen?

 

Arbeiderpartiet – Øystein Slette

Øystein Slette er ordfører og ordførerkandidat. Med sin positive og utadvendte profil er han rette person til å tilrettelegge og være med å utvikle kommunens næringspolitikk

Fremskrittspartiet – Dag Bjerke

 Dag Bjerke er vår kandidat. Han har lang fartstid i kommunestyret og han har god innsikt og forståelse for næringslivets utfordringer i Enebakk

Venstre – Johan Ellingsen

Jeg er ordførerkandidaten og har jobbet mye med næringsutvikling i Norges Vel, vesentlig basert på landbruksressurser. Jeg sto i spissen for å etablere Enebakk Bioenergi og er i dag daglig leder i selskapet som håper å bruke skogressurser fra Enebakk til oppvarming på Gran Industriområde.

Kristelig Folkeparti – Birger Torgersen

Birger Torgersen er ordførerkandidat og Birger har lenge vært en sterk pådriver når det kommer til dette med næring og næringsutvikling. Han jobber selv i Infinitum som er ett godt eksempel på hvordan en bedrift i Oslo flytter ut av Oslo og slår seg ned i Fet kommune med MYE lavere utgifter for bedriften men med gode inntekter for kommunen

Senterpartiet – Hans Kristian Solberg

Hans Kristian Solberg er Senterpartiets ordførerkandidat. Han 20 års fartstid bak seg i
kommunestyret og er i dag varaordfører. Han er positiv til å være et bindeledd og ambassadør mellom
eiere av næringsområder, kommunen og selskap som vurderer å starte virksomhet i Enebakk.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar. 

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

Se svaret fra alle kommunene

Trykk på kommunen du ønsker å lese svarene fra.

KSV19 – Nesodden

KSV19 – Nesodden

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - NESODDEN kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Vestby

KSV19 – Vestby

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - vestby kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Frogn

KSV19 – Frogn

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Frogn kommune Dette er henvendelsen vi har...

KSV19 – Ås

KSV19 – Ås

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Ås kommune Dette er henvendelsen vi har...

KSV19 – Nordre Follo

KSV19 – Nordre Follo

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Nordre follo Dette er henvendelsen vi har...

Ta kontakt med Follo Næringsråd

9 + 13 =

Org Nr:  969 959 496 

Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

Epost: info@follonaeringsraad.no