fbpx

Kommunestyrevalget 

Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene. 

 Kommunestyrevalget 2019 – Nordre follo

Dette er henvendelsen vi har sendt ut:

Follo Næringsråd ønsker på vegne av våre 350+ medlemsbedrifter å stille politikerene noen spørsmål knyttet til arbeids- og næringsutvikling i kommunene. Denne eposten går ut til alle lokale partikontorer eller partiledere i Follo. Vi vil publisere svarene på vår nettside, og videreformidle svarene til våre medlemmer. Hvis mulig ønsker vi gjerne at ordførerkandidatene skal svare.

1. Hva mener du skal være kommunens rolle i næringsutvikling?

 

Nordre Follo Høyre – Thomas Sjøvold

Kommunen skal ha god service og tilgjengelighet. Sammen med næringslivet skal vi promotere området og sikre ytterligere vekst. Vi ønsker en egen næringssjef i kommunen som næringslivets kontaktpunkt mot kommunen og som skal ha dette som eneste oppgave.

Arbeiderpartiet – Hanne Opdan

En god næringsutvikling krever at næringslivet har tilgang til lokaler, arbeidskraft, kompetanse og kunder, men også at infrastrukturen er god og at saksbehandlingen fra kommunen er rask og effektiv.

Kommunen skal være tilrettelegger for næringslivet.

–      Vi skal legge til rette for at det er tilstrekkelig og hensiktsmessige næringslokaler.

–      Vi skal ha en variert boligutbygging som sikrer arbeidskraft med ulik kompetanse.

–      Vi skal legge til rette for infrastruktur som gjør det enkelt å drive næring. For eksempel nok parkeringsplasser slik at håndverkere får utført jobben sin.

–      Det skal være enkelt å samarbeide med Nordre Follo kommune.

–      Politisk ledelse og administrasjon skal være lett tilgjengelig for næringslivet.

–      Kommunen skal bruke midler på oppstartsbedrifter og støtte gründerfelleskap.

–      Kommunen skal ha en bevist innkjøpspolitikk der lokale leverandører prioriteres hvis mulig.

–      Landbruket er og skal være en viktig næring i kommunen. Matjorda i kommunen er blant de beste i landet. Vi har 0 visjon for tap av matjord.

–      Vi skal sammen med næringslivet påvirke sentrale myndigheter der hvor beslutningen ikke kan gjøres lokalt

Fremskrittspartiet – Tønnes Steenersen

Kommunen skal legge til rette for at bedrifter skal kunne etablere seg og drive i vår kommune. Kommunen skal ikke blande seg så mye mer i dette etter vår mening. 

Sosialistisk Venstreparti – Elin Skifjell 

SV vil at Nordre Follo kommune skal drive en aktiv næringspolitikk og tilrettelegge for innovativ, teknologisk og grønn næringsutvikling i kommunen.  Vi ønsker lokale arbeidsplasser, fortrinnsvis innenfor grønne næringer.  Kommunen skal legge til rette for etablering av denne typen arbeidsplasser, og samtidig stille krav til at alt lokalt næringsliv har lav forurensing og gode avfallsløsninger.

Rødt – Tore Bernt Kristiansen

Kommunen må være en samarbeidspartner når det er snakk om næringsutvikling.

Liberalistene – Thomas Kenworthy

Kommunen skal ikke delta i næringsutviklingen.

Det offentliges rolle er å påse at næringsvirksomheten skjer innenfor en ramme av alminnelig avtale og eiendomsrett uten deltakelse.

På nasjonalt plan er vår næringspolitikk å:

– Begrense omfanget av offentlig sektor slik at ressurser blir frigjort for borgere og næringsliv.

– Fjerne krav om løyver, konsesjoner, bevillinger, autorisasjoner, tillatelser og innrapportering.

– Fjerne lover som griper inn i kontraktsfriheten (som arbeidsavtaler).

– Fjerne lovfestede krav til produkter, tjenester og produksjonsmetoder.

– Fjerne toll, subsidier og støtteordninger til næringslivet.

– Fjerne lover som griper inn i eiendomsretten (som plan og bygningsloven og skatter)

En stor del av virksomheten til kommunene er lovbestemt. Så langt mulig vil vi bruke lokalpolitiske posisjoner i tråd med ovenfornevnte.

Venstre

Vi har ikke fått noe svar. 

 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

Kristelig Folkeparti

Vi har ikke fått noe svar. 

2. Hvilke tiltak knyttet til næringsutvikling støttet ditt parti sist?

 

Nordre Follo Høyre – Thomas Sjøvold

Opprettelse av egen stilling som næringssjef og markedsføring av området.

Arbeiderpartiet – Hanne Opdan

Den viktigste saken for næringslivet de siste årene har vært Follobanen. Kortere reisetid vil bringe Ski nærmere hovedstaden og ett stort regionalt arbeidsmarked. Dette gjør Ski til ett attraktivt sted å bo, drive næring og arbeide vår representant på Stortinget Gunvor Eldegard var avgjørende for realiseringen av Follobanen.  

Kommuneplanen for Nordre Follo kommune 2019 til 2030 er en god plan for næringslivet hvor Arbeiderpartiet har vær sterkt medvirkende til innhold. Kommuneplanens samfunnsdel inneholder en visjon for Nordre Follo – Nær og nyskapende – og peker ut fire satsingsområder for planperioden: Sammen for en ny kommune, Trygg oppvekst, Aktiv hele livet og Byvekst med grønne kvaliteter.

Vi setter som krav at ved utbygging i Ski og Kolbotn sentrum skal det være utadrettet næring i 1 etasje og kontorer i de følgende etasjer og leiligheter over. 

Funksjons og designplan for gater, torg og parker i Ski anbefaler prinsipper og løsninger for funksjoner og kvaliteter i Skis byrom. Planen er en oppfølging av områdeplanen for Ski sentrum og kommuneplanens mål og visjoner for Skibyen. Planens hensikt er å synligjøre hvordan fortettingen i Ski kan skje med kvalitet. Planen viser hvordan myke trafikanter og varetransport kan prioriteres i bybildet, Ski kan få en bærekraftig overvannshåndtering, et godt lokalklima og hvordan byen kan få et rikere biologisk mangfold. 

Vi gjennomfører en sentrumstranformasjon i Ski sentrum

I ombyggingsfasene av ski sentrum skal antall parkeringsplasser opprettholdes slik det står beskrevet i sentrumsplanen.

Vi ansetter en næringssjef i Nordre Follo kommune.

Vi sier nei til eiendomsskatt på private- og næringseiendommer.

Fremskrittspartiet – Tønnes Steenersen

Vi har støttet så og så alle etableringer i vårt område, og har uten særlig støtte jobbet for å få bedre tilfartsveier for bedriftene. Vi har også fremmet og støttet forslag som skal gjøre vår kommune til en næringsvennlig kommune.

Sosialistisk Venstreparti – Elin Skifjell 

I begge kommuner har man inneværende år gjort vedtak om ny kommuneplan. Den legger godt til rett for utvikling av næringsliv.

Rødt – Tore Bernt Kristiansen

 Tiltak i forbindelse med rullering av kommuneplanen sammen med resten av posisjonen (Ap, SV, Sp, Mdg og V)

Liberalistene – Thomas Kenworthy

 Partiet ble etablert i 2014 og har så langt ikke fått valgt inn representanter.

Liberalistene er imot statlig næringsutvikling. Samtidig er vi også imot statlig næringshindring.

Venstre

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

Kristelig Folkeparti

Vi har ikke fått noe svar. 

3. Hvilke tiltak knyttet til arbeidsplasser støttet ditt parti sist?

 

Nordre Follo Høyre – Thomas Sjøvold

Vi jobber aktivt for å få flere næringsetableringer og stiller opp på møter med potensielle aktører og næringslivet. Vi jobber også aktivt ovenfor nasjonale myndigheter. Høyre har også eget bedriftsnettverk for å sikre god dialog mellom næringslivet og partiet.

Arbeiderpartiet  – Hanne Opdan

Svarene i spørsmål to er også knyttet til arbeidsplasser. Utvikling av Ski torg, som vil tiltrekke seg kunder til forretningen i Ski.

 

Fremskrittspartiet – Tønnes Steenersen

Samme svar som i punkt 2. Vi ønsker at bedrifter skal etablere seg og utvikle seg i Nordre Follo kommune. Gode veier er viktig, men også god tilgang tila arbeidsplassene for gående, syklende og kollektivreisende er også viktig. Vi vil ikke innføre eiendomsskatt for bedrifter i Nordre Follo, noe som vil være positivt for bedriftene i vår kommune.

Sosialistisk Venstreparti – Elin Skifjell 

 Vedtak om ny kommuneplan. Kommuneplan legger godt til rette for etablering av nye arbeidsplasser i kommunen. I Ski har SV hatt fokus på og gjennomgått kommunens oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår ved kjøp av varer og tjenester. I Oppegård har SV denne perioden fremmet interpellasjon om sosial dumping, og at næringslivet er tjent med en seriøs bygge bransje.

Rødt – Tore Bernt Kristiansen

 Tiltak i forbindelse med rullering av kommuneplanen sammen med resten av posisjonen (Ap, SV, Sp, Mdg og V)

Liberalistene – Thomas Kenworthy

Vi går inn for avtalefrihet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi er imot minstelønninger såkalt allmenngjorte tariffavtaler. Vi går inn for å begrense offentlig sektor hvilket betyr lavere skatter. Alt dette er viktig for sysselsetting og produktivitet.

Venstre

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

Kristelig Folkeparti

Vi har ikke fått noe svar. 

4. Hvor mye penger av budsjettet mener du skal bli satt av til næringsutvikling?

 

Nordre Follo Høyre – Thomas Sjøvold

Vi svarer aldri på enkeltposter i budsjettet uten at har et komplett budsjettforslag for hele virksomheten.

Arbeiderpartiet  – Hanne Opdan

Næringsutvikling skaper inntekter til kommunen. Det skal settes av midler til en god næringsutvikling.  Kommunen har brukt og vil bruke betydelige midler for å gi næringslivet gode rammevilkår.  Det er ikke mulig å gi løfter om antall kroner eller prosenter av budsjett.

 

Fremskrittspartiet – Tønnes Steenersen

Det er vanskelig å slå fast et konkret tall, siden behovet vil endre seg. Men FrP vil prioritere næringsutvikling

Sosialistisk Venstreparti – Elin Skifjell 

 Vi mener det ikke er nyttig å binde seg til noen bestemt budsjettandel for dette formålet.  Andelen vil avhenge av behovet og prioritering opp mot andre saker.

Rødt – Tore Bernt Kristiansen

Det er avhengig av den økonomiske situasjonen i den kommunale økonomien. Må vurderes i forbindelse med budsjett- og handlingsplan hvert år.

Liberalistene – Thomas Kenworthy

Absolutt ingen ting. Alt kommunen gir til næringslivet er tatt fra næringslivet.

Venstre

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

Svaret kommer her

5. Burde kommunene i Follo samarbeide om å bedre næringsattraktiviteten i regionen, og ja; hvordan?

 

Nordre Follo Høyre – Thomas Sjøvold

Det er naturlig at kommunene sør for Oslo jobber sammen for å markedsføre regionen.

Arbeiderpartiet  – Hanne Opdan

Ja, vi har og skal ha ett samarbeid med de andre Follo kommunene, men også andre kommuner det er naturlig å samarbeide med.  For eksempel har vi en god dialog med kommuner i Indre Østfold.  Hanne Opdan er en pådriver for å få til ett forpliktene samarbeid også for næringsutvikling.

Fremskrittspartiet – Tønnes Steenersen

Jeg er usikker på det, siden det er prøvd tidligere uten hell. Det forskjellige målsetninger og ønsker i kommunene. Vi vil jobbe for en så bra som mulig næringspolitikk i Nordre Follo

Sosialistisk Venstreparti – Elin Skifjell 

Vi mener kommunene bør samarbeide. For eksempel har Ås kunnskapsmiljøer som kan bidra til næringsutvikling i Nordre Follo.

Rødt – Tore Bernt Kristiansen

Fortsette samarbeidet i Follorådet.

Liberalistene – Thomas Kenworthy

 Ja. Kommunene burde gå sammen om å fjerne alt som gjør det vanskelig å drive næringsvirksomhet i regionen.

Venstre

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

Kristelig Folkeparti

Vi har ikke fått noe svar. 

6. Hvem er ordførerkandidat for deres parti, og hvorfor er dette riktig person til å bidra til at næringsattraktiviteten øker, og at det blir flere arbeidsplasser i kommunen?

 

Nordre Follo Høyre – Thomas Sjøvold 

(Thomas Sjøvold) Jeg har all min yrkesbakgrunn fra privat næringsliv som daglig leder i eget selskap frem til jeg ble ordfører. Derfor vet jeg hvordan det er å drive firma og kan bruke denne erfaringen både internt i kommunen og i kontakt med næringslivet. 

Arbeiderpartiet  – Hanne Opdan

Hanne Opdan har i sin periode som ordfører i Ski vist evne til å lytte til og møte næringslivet i kommunen. Hanne Opdan har skapt flere treffpunkter med næringslivet og stiller alltid opp for næringslivet. Hun er en god tilrettelegger og målbærer næringslivets behov i dialog med sentrale myndigheter. Hanne Opdan har sin yrkesbakgrunn fra privat næringsvirksomhet og har innehatt styreverv i private bedrifter.

 

Fremskrittspartiet – Knut Tønnes Steenersen

Knut Tønnes Steenersen. Jeg har lang erfaring fra næringslivet, og flere år som styreleder i Follo Næringsråd. Jeg er svært lydhør for de etablerte bedriftene og de som ønsker å etablere seg her. Et velfungerende næringsliv med bedrifter som trives i vår kommune er en av bærebjelkene for et godt lokalsamfunn

Sosialistisk Venstreparti – Elin Skifjell 

Elin Skifjell er vår førstekandidat. SV er riktig parti for å øke attraktiviteten for innovativ, teknologisk og grønn næringsutvikling i kommunen. Vi vil bruke kommunen som aktiv tilrettelegger for kunnskapsarbeidsplasser i kommunen. Vi vil bidra til et seriøst og konkurransedyktig arbeidsliv i privat sektor ved å stille krav ved kjøp av varer og tjenester. SV vil samarbeide med private aktører for å bidra til et godt integrerings- og utviklingsarbeid i NAV. VI vil være en seriøs og troverdig avtale- og samarbeidspart med privat næringsliv og partene i arbeidslivet.

Rødt – Tore Bernt Kristiansen

Vi har ikke tatt mål av oss til å ha ordføreren etter valget. Vi vil jobbe for å tiltrekke statlige arbeidsplasser til kommunen. Næringsområder må legges tett på kollektivknutepunkter. Rødt vil støtte etablering av lokale bedrifter som ikke er rettet mot olje og gass.

Liberalistene – Thomas Kenworthy

Liberalistene er det eneste partiet som reelt går inn for lavere skatter, mindre byråkrati og færre snubletråder for de næringsdrivende. For næringslivet betyr dette lavere utgifter til skatter og byråkrati og færre hindre for å drive virksomhetene slik entreprenørene finner det best.

Venstre

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

Kristelig Folkeparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Se svaret fra alle kommunene

Trykk på kommunen du ønsker å lese svarene fra.

KSV19 – Nesodden

KSV19 – Nesodden

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - NESODDEN kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Vestby

KSV19 – Vestby

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - vestby kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Enebakk

KSV19 – Enebakk

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - enebakk kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Frogn

KSV19 – Frogn

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Frogn kommune Dette er henvendelsen vi har...

KSV19 – Ås

KSV19 – Ås

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Ås kommune Dette er henvendelsen vi har...

Ta kontakt med Follo Næringsråd

12 + 14 =

Org Nr:  969 959 496 

Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

Epost: info@follonaeringsraad.no